Zatwierdzone wyniki konkursów na stanowiska Dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach efs Pobierz
Dyrektor Szkoły nr. 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu efs Pobierz
Dyrektor Przedszkola nr. 9 efs Pobierz
Dyrektor Przedszkola nr. 6 efs Pobierz

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie efs Pobierz

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Konkursy na stanowiska dyrektorów efs Pobierz  

Burmistrz Świecia

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1) Przedszkola Nr 1 w Świeciu, ul. Sądowa 6; 86-100 Świecie,

2) Przedszkola Nr 2 w Świeciu, ul. Słowackiego 15; 86-100 Świecie,

3) Przedszkola Nr 3 w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 16; 86-100 Świecie,

4) Przedszkola Nr 4 w Świeciu, ul. Kościuszki 16; 86-100 Świecie,

5) Przedszkola Nr 7 w Świeciu, ul. Paderewskiego 4; 86-100 Świecie,

6) Przedszkola Nr 8 w Świeciu, ul.St.Wyszyńskiego 9; 86-100 Świecie,

7) Przedszkola Nr 11 w Grucznie, ul.Wojska Polskiego 4; 86-111 Gruczno,

8) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu, ul.Chmielniki 5; 86-100 Świecie,

9) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Świeciu, ul.Ogrodowa 1c; 86-100 Świecie,

10) Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu, ul. Mickiewicza 6; 86-100 Świecie,

11) Szkoły Podstawowej Nr 8 im. K.Ecksteina w Świeciu, ul. Jana Pawła II 8; 86-100 Świecie,

12) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie, ul.Chełmińska 5; 86-111 Gruczno,

13) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu, Wiąg 86; 86-100 Świecie.

Read more: Konkursy na stanowiska dyrektorów

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r

Okres obowiązywania Wysokość w złotych Podstawa prawna
2012 1 500 - (kwota brutto 100%)
1 200 - (w pierwszym roku pracy 80%)
rozporządzenie Rady Ministrów z
13 września 2011r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r (Dz.U.2011.192.1141)

Read more: Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r

Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Nr konkursu : 10/12

Nazwa zadania: Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie

Termin składania ofert:10 czerwiec 2012 r.

Read more: Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży

Nr konkursu : 6/13

Nazwa zadania: Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami gminy Świecie

Termin składania ofert:14 czerwiec 2013 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza otwarty konkurs na :

Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Read more: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii i obozów letnich...

Porady i konsultacje dla rodzin

Od wielu lat w ramach gminnej polityki prorodzinnej realizujemy zadanie polegające na udzielaniu porad oraz udzielaniu rodzinom będącym w potrzebie różnorakiej pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej. Zadanie to realizuje w ramach cotygodniowych dyżurów Pani Helena Ratka-Fetko w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

W związku z dużą liczbą potrzebujących wsparcia, porad i konsultacji zamierzamy rozszerzyć tę formę pomocy.

Read more: Porady i konsultacje dla rodzin

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

Trwa realizacja projektu Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim, Szkołami Katolickimi w Świeciu oraz ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego. Liderem projektu jest Gmina Świecie. Projekt zakłada między innymi:

Read more: Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Wiedzieć więcej - móc więcej.

efs2

Wiedzieć więcej - móc więcej.

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-126/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Gmina Świecie przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany Wiedzieć więcej-móc więcej . Nazwa ta jest wyrazem przekonania, że zdobyta wiedza i umiejętności, będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka dając mu większe pole rozwoju i możliwości osiągania sukcesu, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. W projekcie uczestniczą wszystkie gimnazja z terenu gminy Świecie.

Read more: Wiedzieć więcej - móc więcej.

Wyprawka szkolna 2012

"Wyprawka szkolna" 2012

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników przez uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Read more: Wyprawka szkolna 2012

Zapisy do przedszkoli

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świecie na rok szkolny 2011/2012

W związku z wprowadzeniem w bieżącym roku elektronicznego naboru do samorządowych przedszkoli Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu przekazuje informacje i zasady przygotowywanej rekrutacji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

1. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w przedszkolach publicznych w Świeciu adresowana jest do mieszkańców Gminy Świecie.

2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci, które ukończyły 2,5 lata życia.

3. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.

4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców przy zachowaniu priorytetu wyznaczonego możliwościami rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola - prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji

Termin rekrutacji: od 21 marca do 28 kwietnia 2011 r.

Ważne pojęcia:

?Przedszkole pierwszego wyboru? ? tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? ? to formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce

UWAGA! Kolejność zgłoszeń nie jest kryterium branym pod uwagę przy zapisie dziecka do przedszkola!

a) Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy ? termin rekrutacji od 04.04.2011 r. do 28.04.2011 r.

W trakcie rekrutacji Rodzice mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej Rodzicom zależy (przedszkole pierwszego wyboru).

Rodzice zamierzający zapisać dziecko do oddziału ?zerowego? w szkole podstawowej powinni jako placówkę pierwszego wyboru wskazać tę szkołę do której chcą dziecko zapisać. ?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? należy:

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców na stronie: www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w ?przedszkolu pierwszego wyboru?; formularz będzie dostępny na stronie internetowej od dnia 21.03.2011 r.

2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać go w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w ?przedszkolu pierwszego wyboru?.

Należy pamiętać aby wypełnić tylko jeden formularz, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przedszkola. Formularz należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których ?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do ?przedszkola pierwszego wyboru? w terminie: od 04 kwietnia do 28 kwietnia 2011 r. do godziny 14.00.

Dyrektor ?przedszkola pierwszego wyboru? może poprosić Państwa o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisane w ?Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola?.

Dane zamieszczane w ?Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola? dotyczą trzech obszarów:

- dane osobowe (pesel dziecka, imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) - służą identyfikacji dziecka. Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ; telefony kontaktowe ? służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail ? umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o wynikach rekrutacji, zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych.

- informacje związane z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt dziecka w przedszkolu, dodatkowe informacje o dziecku).

- kryteria rekrutacji (kryteria główne ustalone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ? zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów daje pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola; kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach na terenie Gminy Świecie ? suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka w odpowiednim miejscu na liście).

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

b) Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce - termin rekrutacji od 21.03.2011 r. do 04.04.2011 r.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego ?Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola? w dniach: 21 marca do 04 kwietnia 2011 r. ?Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola? należy:

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców na stronie: www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko;

2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać ten formularz w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

c) Rekrutacja dzieci o orzeczonej niepełnosprawności do Przedszkola nr 2 - termin rekrutacji od 21.03.2011 r. do 04.04.2011 r.

Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest złożenie w Przedszkolu wypełnionego ?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? oraz zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka w dniach: 21 marca do 04 kwietnia 2011 r. ?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? należy:

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców na stronie: www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w Przedszkolu nr 2;

2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać ten formularz w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w Przedszkolu nr 2. Dziecko niepełnosprawne uzyskuje w tym przedszkolu w procesie rekrutacji dodatkowo 600 pkt.

Krok po kroku:

1. Otwieramy stronę internetową o adresie www.swiecie.formico.pl

2. Otwieramy stronę z formularzem rekrutacji i wpisujemy dane dziecka oraz jego rodziców/prawnych opikunów.

3. Wybieramy z listy przedszkola tworząc listę preferencji, tzn. ustalamy kolejność przedszkoli zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (przedszkole to będzie nazywane przedszkolem pierwszego wyboru).

4. Zaznaczamy kryteria, które dziecko spełnia.

5. Drukujemy formularz (po wydrukowaniu formularza, dla rodziców/prawnych opiekunów blokowana jest edycja danych ? można je poprawić tylko w przedszkolu pierwszego wyboru) i po podpisaniu zanosimy je do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów.

6. Możemy na stronie internetowej sprawdzić po zakończeniu rekrutacji czy nasze dziecko zostało przyjęto do przedszkola.

7. Kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych; liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

- zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które dziecko spełnia,

- dostarczono do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowane i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów

8. Podpisywanie umowy - warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane jest podpisanie w wyznaczonym terminie Umowy o świadczeniu usług pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a dyrektorem przedszkola.

Uwaga: Nie podpisanie umowy o świadczeniu usług w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

Kryteria i punkty rekrutacyjne:

Lp. Kryterium Punktacja
  Kryterium główne wynikające z rozporządzenia  
1 Dziecko pięcio lub sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
600
2 Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 200
3
Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 200
4 Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 200
  Kryteria dodatkowe  
1 Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukacje przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru 100
2 Dziecko obojga rodziców pracujących ? z udokumentowanym zatrudnieniem 50
3 Dziecko rodziców z których jedno pracuje ? z udokumentowanym zatrudnieniem 30
4 Dziecko z rodziny, w której znajduje się rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością 10

Wyjaśnienia wybranych kryteriów głównych:

1. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla ?dziecka samotnej matki lub ojca? potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

a) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa pod aktem urodzenia rodzica, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,

b) postanowienie sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

c) zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.

2. Dla ?dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy? potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

a) Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

b) Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Dla ?dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej? potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

a) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

b) zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ustawy o pomocy społecznej.

Wyjaśnienia wybranych kryteriów dodatkowych:

? W przypadku zaznaczenia kryterium ?Dziecko obojga rodziców pracujących - z udokumentowanym zatrudnieniem" oraz ?Dziecko rodziców z których jedno pracuje ? z udokumentowanym zatrudnieniem? należy załączyć zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające to zatrudnienie Podawanie danych o zatrudnieniu nie jest obowiązkowe, aczkolwiek rodzic, który nie podał takich danych nie może otrzymać punktów za zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów.

? W przypadku zaznaczenia kryterium ?Dziecko z rodziny, w której znajduje się rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością? należy dostarczyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest dyrektor placówki, do której zostaje złożony formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dyrektor może zażądać także przedstawienia innych dokumentów potwierdzających dane zapisane w Formularzu rekrutacji.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności !

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz


W dniu 20 marca 2015 r. rozpoczniemy elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym. Do tego czasu, począwszy od 9 marca 2015 r. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli mogą w przedszkolu do którego ich dziecko uczęszcza zgłosić chęć kontynuacji. Szczegółowe zasady naboru przedstawione są poniżej.

Read more: Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świecie na rok szkolny 2014/2015

Pobierz jako PDF efs Pobierz

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świecie na rok szkolny 2014/2015

W dniu 20 marca 2014 r. rozpoczniemy elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów zerowych w Świeciu dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym. Do tego czasu, począwszy od10 marca 2014 r. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli mogą w przedszkolu do którego ich dziecko uczęszcza zgłosić chęć kontynuacji. Szczegółowe zasady naboru przedstawione są poniżej.

 

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świecie na rok szkolny 2014/2015

 

W związku z prowadzeniem naboru do samorządowych przedszkoli w formie elektronicznej, Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu przekazuje informacje i zasady przygotowywanej rekrutacji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

 

Read more: Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świecie na rok szkolny...

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2016/2017

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2016/2017 - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz  

Ogólny termin rekrutacji: od 8 lutego do 16 maja 2016 r. Poniżej przedstawiony jest harmonogram rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.

Read more: Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny...

Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych (2)

Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do SP - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz  

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 410/2016 z 22 stycznia 2016 r. przyjmuje się następujący harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych. Harmonogram rekrutacji do gimnazjów określa Kurator Oświaty.

Read more: Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych (2)

Zbycie samochodu służbowego w drodze licytacji ustnej

 

OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA W ŚWIECIU

OGŁASZA PO RAZ DRUGI ZBYCIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

  1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód służbowy Renault Master stanowiący mienie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka i modelRenault Master 2,8 DTI

Rodzaj pojazdusamochód ciężarowy (możliwość rej, jako osobowy)

Nr rej.CSW 33EK

Rok produkcji2000

Nr nadwoziaVF1FDBCH522459685

Kolorbiały

Pojemność silnika2799,00 cm 3

Moc silnika84,00 kW

Przebieg256500 km

Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Samochód można oglądać na parkingu OOiW ul. Gimnazjalna 286-100 Świecie w godzinach od 900 do 1300 po wcześniejszym umówieniu ? kontakt tel. 607 296 374.

Cena wywoławcza:11500 zł

Minimalne postąpienie:100 zł

Wadium:1000 zł

 

Read more: Zbycie samochodu służbowego w drodze licytacji ustnej

Zimowiska 2012 - ogłoszenie o konkursie

Nr konkursu : 01/12
 
Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
 
Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie
 
Termin składania ofert: 09 luty 2012 r.
 
BURMISTRZ ŚWIECIA
ogłasza otwarty konkurs na :
Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Read more: Zimowiska 2012 - ogłoszenie o konkursie

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2017/2018

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2017/2018 - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz  

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2017/2018

Ogólny termin rekrutacji: od 27 marca do 13 czerwca 2017 r. Poniżej przedstawiony jest harmonogram rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.