Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych

Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do SP - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz  

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 811./2017 z 31 marca 2017 r. przyjmuje się następujący harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych..

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3.04.2017 r. do 2.06.2017 r. do godz.1400

od 3.07. 2017 r. do 3.08.2017 r. do godz.1400

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3.06.2017 r. do 9.06.2017 r. do godz.1400

od 4.08. 2017 r. do 8.08.2017 r. do godz.1400

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2017 r. godz.1200

24.08.2017r. godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.06.2017 r. do 29.06.2017 r. do godz.1500

Od 25.08.2017 r. do 29.08.2017 r. godz.1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.06.2017 r. godz.1400

30.08.2017r. godz.1500

 

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru

Na podstawie ustawy o Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęta została uchwała Rady Miejskiej nr 294/14 z 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym, dostępna pod linkiem:

http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=9659&y=2014

Zgodnie z tą uchwałą kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 100 pkt.,

 

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 70 pkt,

 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 50 pkt.

W celu wykazania spełniania kryterium z pkt.2 oraz pkt.3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.