Zimowiska 2012 - ogłoszenie o konkursie

Nr konkursu : 01/12
 
Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
 
Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie
 
Termin składania ofert: 09 luty 2012 r.
 
BURMISTRZ ŚWIECIA
ogłasza otwarty konkurs na :
Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1. Nazwa zadania : Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
 
2. Rodzaj zadania : Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie w formie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :
 
12.700,- zł, słownie : dwanaścietysięcysiedemsetzłotych.
 
4. Zasady przyznawania dotacji : zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi kryteriami :
 
? dotację na realizację zadania otrzymają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
? dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
? kwota przydzielonej dotacji będzie proporcjonalna do ilości osobodni organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
? złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
? szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.
 
5. Termin i warunki realizacji : dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 15 marca 2012 roku. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.
Warunki realizacji zadania :,
 
? uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą mieszkańcy Gminy Świecie zgodnie z załączoną listą uczestników wypoczynku,
? posiadana lub wynajęta baza lokalowo-techniczna do przeprowadzenia zadania,
? wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.
 
6. Termin składania ofert :
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09 lutego 2012 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym .
Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 14/10, należy składać w sekretariacie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie(II piętro, pok. nr 36) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu,pok.36, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie. Szczegółowe informacje udzielane są przez Pana Waldemara Furę, Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu (pok. nr36 , tel. 33 11 525).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
7. Termin, tryb i kryteria ( oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
 
? zgodność oferty z zadaniami konkursu,
? realizacja podczas wypoczynku programu wychowawczego, terapeutycznego lub edukacyjnego,
? dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ( zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Gminą Świecie),
? ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.
 
8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub prze nie nadzorowanym :
 
rok 2010 ?76 000 zł
rok 2011 ?76 000zł
 
Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z:
 
? Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873),
? Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Oferta realizacji zadania publicznego - formularz efs Pobierz