Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych (2)

Zasady naboru i harmonogram rekrutacji do SP - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz  

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 410/2016 z 22 stycznia 2016 r. przyjmuje się następujący harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych. Harmonogram rekrutacji do gimnazjów określa Kurator Oświaty.

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2016 r. do 31 maja 2016 r. do godz.1400

od 1 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. do godz.1400

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

od 2 czerwca 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. do godz.1400

od 3 sierpnia 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. do godz.1400

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 czerwca 2016 r. do godz.1200

24 sierpnia 2016r. do godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. do godz.1500

Od 25 sierpnia 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. godz.1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 czerwca 2016 r. do godz.1400

30 sierpnia 2016r. do godz.1500

 

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

W związku z powyższym podjęta została uchwała Rady Miejskiej nr 294/14 z 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym, dostępna pod linkiem:

 

http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=9659&y=2014

 

Zgodnie z tą uchwałą kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 100 pkt.,

 

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 70 pkt,

 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 50 pkt.

 

W celu wykazania spełniania kryterium z pkt.2 oraz pkt.3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.