Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 - pobierz jako plik w formacie PDF efs Pobierz


W dniu 20 marca 2015 r. rozpoczniemy elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym. Do tego czasu, począwszy od 9 marca 2015 r. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli mogą w przedszkolu do którego ich dziecko uczęszcza zgłosić chęć kontynuacji. Szczegółowe zasady naboru przedstawione są poniżej.

 

 

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie na rok szkolny 2015/2016

 

W związku z prowadzeniem naboru do samorządowych przedszkoli w formie elektronicznej, Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu przekazuje informacje i zasady przygotowywanej rekrutacji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.


1. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w przedszkolach publicznych w Świeciu adresowana jest do mieszkańców gminy Świecie.
2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
3. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym. Gmina Świecie w roku szkolnym 2015/2016 planuje tworzenie oddziałów 9- cio lub 10-cio godzinnych w prowadzonych przedszkolach publicznych.
4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.
5. Podstawa programowa zawiera począwszy od 1 września 2015 r. obowiązkową naukę języka angielskiego w oddziałach przygotowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r. we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola - prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji

Ogólny termin rekrutacji: od 9 marca do 17 kwietnia 2015 r.
Termin rekrutacji dla dzieci kontynuujących: od 9 marca do 19 marca 2015
Termin rekrutacji dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy: od 20 marca do 17 kwietnia 2015 r.

 

Uwaga: Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli wypełniać formularze w wersji elektronicznej od 19 marca 2015 r.

 

Ważne pojęcia:

?Przedszkole pierwszego wyboru?? tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności,

?Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola?? to formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przygotowania przedszkolnego

 

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce

 

UWAGA!
Kolejność zgłoszeń nie jest kryterium branym pod uwagę przy zapisie dziecka do przedszkola!

 

a) Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy ? termin rekrutacji od 20.03.2015 r. do 17.04.2015 r.

 

W trakcie rekrutacji Rodzice mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej Rodzicom zależy (przedszkole pierwszego wyboru).

 

Rodzice zamierzający zapisać dziecko do oddziału ?zerowego? w szkole podstawowej powinni jako placówkę pierwszego wyboru wskazać tę szkołę do której chcą dziecko zapisać.

 

 

 

?Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola? należy:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców na stronie:
www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w ?przedszkolu pierwszego wyboru?; formularz będzie dostępny na stronie internetowej od dnia 20.03.2015 r.
2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać go w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w ?przedszkolu pierwszego wyboru?.

 

Należy pamiętać aby wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przedszkola. Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.

 

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których ?Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola? zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do ?przedszkola pierwszego wyboru? w terminie: od 20 marca do 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00.

 

Dyrektor ?przedszkola pierwszego wyboru? może poprosić Państwa o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisane w ?Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola?.

Dane zamieszczane we ?Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola? dotyczą trzech obszarów:

 

- dane osobowe (pesel dziecka, imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)- służą identyfikacji dziecka.

 

Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ; telefony kontaktowe ? służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail ? umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o wynikach rekrutacji, zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych.

 

- informacje związane z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt dziecka w przedszkolu, dodatkowe informacje o dziecku).

 

- kryteria rekrutacji

 

(kryteria główne ustalone w art.1, ust.1, pkt.11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ? zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów daje pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola;

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach na terenie gminy Świecie ? suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka w odpowiednim miejscu na liście).

 

1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru - 150 pkt.,

 

2) dziecko obojga rodziców pracujących ? z udokumentowanym zatrudnieniem - 80 pkt.,

 

3) dziecko rodziców z których jedno pracuje ? z udokumentowanym zatrudnieniem - 60 pkt.

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 

b) Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce - termin rekrutacji od 9.03.2015 r. do 19.03.2015 r.

 

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego ?Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola? w dniach: 9 marca do 19 marca 2015 r.

 

?Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola? należy:
- wypełnić w wersji papierowej dostępnej w przedszkolu podpisać i złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

 

Dziecko spełniające kryteria ustawowe uzyskuje w procesie rekrutacji elektronicznej dla prawidłowego kwalifikowania kryteriów ustawowych 600 pkt. za każde kryterium.

 

 

 

 

 

Krok po kroku od 20 marca 2015r. do 17 kwietnia 2015 r.

 

 1. Otwieramy stronę internetową o adresie www.swiecie.formico.pl
 2. Otwieramy stronę z formularzem rekrutacji i wpisujemy dane dziecka oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Wybieramy z listy przedszkola tworząc listę preferencji, tzn. ustalamy kolejność przedszkoli zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (przedszkole to będzie nazywane przedszkolem pierwszego wyboru).
 4. Zaznaczamy kryteria, które dziecko spełnia.
 5. Drukujemy formularz (po wydrukowaniu formularza, dla rodziców/prawnych opiekunów blokowana jest edycja danych ? można je poprawić tylko w przedszkolu pierwszego wyboru) i po podpisaniu zanosimy je do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów.
 6. Możemy na stronie internetowej sprawdzić po zakończeniu rekrutacji czy nasze dziecko zostało przyjęte do przedszkola.
 7. Kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych; liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

 

a) zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które dziecko spełnia,

 

b) dostarczono do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowane i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów

 

 1. Podpisywanie umowy- warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane Państwa dziecko jest podpisanie w wyznaczonym terminie Umowy o świadczeniu usług pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem dziecka a dyrektorem przedszkola.

 

Uwaga: Nie podpisanie umowy o świadczeniu usług w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

 

Wyjaśnienia wybranych kryteriów głównych:

 

 1. samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem- do przedszkola należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
 2. wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; do przedszkola należy dołączyć oświadczenie o wielodzietności,
 3. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa pod aktem urodzenia rodzica, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 4. niepełnosprawność - do przedszkola dostarcza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 5. Dla ?dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej? potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 

 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wyjaśnienia wybranych kryteriów dodatkowych:

 

W przypadku zaznaczenia kryterium ?Dziecko obojga rodziców pracujących - z udokumentowanym zatrudnieniem" oraz ?Dziecko rodziców z których jedno pracuje? z udokumentowanym zatrudnieniem? należy załączyć zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające to zatrudnienie. Podawanie danych o zatrudnieniu nie jest obowiązkowe, aczkolwiek rodzic, który nie podał takich danych nie może otrzymać punktów za zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów.

 

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest dyrektor placówki, do której zostaje złożony formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dyrektor może zażądać także przedstawienia innych dokumentów potwierdzających dane zapisane w Formularzu rekrutacji.

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności !