Wyprawka szkolna 2012

"Wyprawka szkolna" 2012

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników przez uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.

 

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 

w klasach I-IV szkoły podstawowej,

w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej,

oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabowidzący, niesłyszący,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny).

 

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech wymienionych kryteriów:

 

- kryterium dochodowe, w przypadku uczniów, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których kwota na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Od 1 października 2012 r. kryterium to będzie wynosić 456 zł;

 

- kryterium dochodowe, w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których kwota na jedną osobę nie przekracza 504 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Od 1 listopada 2012 r. kryterium to będzie wynosić 539 zł;

 

- wystąpienie w rodzinie szczególnej sytuacji losowej/życiowej, np ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm

lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Kryterium nie dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej i uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

 

a)do 180 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III podstawowej,

 

b) do 210 zł - dla uczniów klas IV szkół podstawowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

 

c) do 325 zł - dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum,

 

d)do 352 zł - dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponagimnazjalnych,

 

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły, w sekretariacie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu lub ze strony http://www.ooiw.swiecie.net i wypełniony złożyć w sekretariacie szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń.

 

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

 

 

6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

7. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, które starają się o dofinansowanie spoza kryterium dochodowego (szczególna sytuacja losowa) należy do wniosku dołączyć uzasadnienie przyznania pomocy.

 

8. Dyrektorzy szkół podstawowych, a dla uczniów pozostałych szkół Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości, określonej dla poszczególnych klas i rodzajów szkół , po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki poniesione zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -"Wyprawka szkolna" lub nie zostały poniesione w ramach innego programu pomocy uczniom, np w ramach stypendium szkolnego. Zwroty dla rodziców spełniających dotychczasowe kryterium dochodowe (351 zł i 504 zł) będą wypłacane po otrzymaniu środków już we wrześniu, a dla rodziców spełniających nowe kryterium dochodowe (456zł, 539 zł) po 1 października 2012.

 

Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013, w terminie do dnia 7 września br.

 

 

 

DRUK WNIOSKU: efs