Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Nr konkursu : 10/12

Nazwa zadania: Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie

Termin składania ofert:10 czerwiec 2012 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza otwarty konkurs na :

Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania : Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

2. Rodzaj zadania : Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie organizacji kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :

50.700,- zł, słownie : pięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych.

4. Zasady przyznawania dotacji : zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi kryteriami :

 • dotację na realizację zadania otrzymają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
 • dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
 • warunkiem udzielenia dotacji jest dołączenie do oferty wypoczynku listy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świecie
 • kwota przydzielonej dotacji będzie proporcjonalna do ilości osobodni organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji : dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 15 września 2012 roku. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.

Warunki realizacji zadania :,

 • uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą mieszkańcy Gminy Świecie,
 • posiadana lub wynajęta baza lokalowo-techniczna do przeprowadzenia zadania,
 • wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.

6. Termin składania ofert :
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym .
Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 10/12, należy składać w sekretariacie Ośrodka Oświaty i Wychowaniaw Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie(II piętro, pok. nr 36) lub wysłać pocztą (decyduje data dostarczenia oferty do sekretariatu Ośrodka Oświaty i Wychowania).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu,pok.36, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie. Szczegółowe informacje udzielane są przez Pana Waldemara Furę, Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu (pok. nr 36 , tel. 33 11 525).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria ( oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

 • zgodność oferty z zadaniami konkursu,
 • realizacja podczas wypoczynku programu wychowawczego, terapeutycznego lub edukacyjnego,
 • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ( zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Gminą Świecie),
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub prze nie nadzorowanym :

rok 2011 ?40 800 zł

rok 2012 ?50 700zł

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873),
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).