Konkursy na stanowiska dyrektorów

Konkursy na stanowiska dyrektorów efs Pobierz  

Burmistrz Świecia

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1) Przedszkola Nr 1 w Świeciu, ul. Sądowa 6; 86-100 Świecie,

2) Przedszkola Nr 2 w Świeciu, ul. Słowackiego 15; 86-100 Świecie,

3) Przedszkola Nr 3 w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 16; 86-100 Świecie,

4) Przedszkola Nr 4 w Świeciu, ul. Kościuszki 16; 86-100 Świecie,

5) Przedszkola Nr 7 w Świeciu, ul. Paderewskiego 4; 86-100 Świecie,

6) Przedszkola Nr 8 w Świeciu, ul.St.Wyszyńskiego 9; 86-100 Świecie,

7) Przedszkola Nr 11 w Grucznie, ul.Wojska Polskiego 4; 86-111 Gruczno,

8) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu, ul.Chmielniki 5; 86-100 Świecie,

9) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Świeciu, ul.Ogrodowa 1c; 86-100 Świecie,

10) Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu, ul. Mickiewicza 6; 86-100 Świecie,

11) Szkoły Podstawowej Nr 8 im. K.Ecksteina w Świeciu, ul. Jana Pawła II 8; 86-100 Świecie,

12) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie, ul.Chełmińska 5; 86-111 Gruczno,

13) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu, Wiąg 86; 86-100 Świecie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, przedszkola,

3) kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.4,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

11)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

12)oryginał lub kopię poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem, aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,

13) oryginał lub kopię poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem, karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.1379z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2016, poz.922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 3, 5, 6, 12, 13 niniejszego ogłoszenia.

 

 

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio:

 

a) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Świeciu”,

b) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Świeciu”,

c) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Świeciu”,

d) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Świeciu”,

e) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 w Świeciu”,

f) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 w Świeciu”,

g) "konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 11 w Grucznie”,

h) "konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu”,

i) "konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu”,

j) "konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu”,

k) "konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. K.Ecksteina w Świeciu”,

l) "konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie”,

m)"konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu”.

 

 

w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r. na adres:

 

 

Ośrodek Oświaty i Wychowania

86-100 Świecie

ul Wojska Polskiego 124

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Świecia.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

Tadeusz Pogoda

Burmistrz Świecia