Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Język strony internetowej jest inny niż główny język strony określony programowo.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Fura, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 402 448. Tąsamą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Świeciu, Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie -Ośrodek Oświaty i Wychowania mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu na II piętrze

 1. W budynku znajduje się1 wejście. Jestpodjazdu dla wózków.Jest ochrona budynku.
 2. Jestwinda. Schody i korytarzespełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Winda jest tylko na pierwsze piętro –nie ma możliwości technicznej poprowadzenia jej na piętro drugie. W przypadku niepełnosprawnych interesantów do Ośrodka po zawiadomieniu przez pracownika BOM, pracownik Ośrodka obsługuje taką osobę na parterze.
 4. Sąpochylnie. Brakplatform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Dla osób niewidomych na parterze oraz I piętrze są oznaczone kolorem żółtym ciągi komunikacyjne.
 5. Przy budynku znajdują się 2miejscaparkingowewyznaczonedla osób niepełnosprawnych.Dodatkowy parking znajduje się w odległości około 100 m -przy obiekcie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu.
 6. Jest możliwośćwstępu z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. W budynku znajdują siętoalety przystosowanedla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.