Stan prawny do 31.08.2012

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U z 2004r nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), pracodawcom którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tych młodocianych.

 

Dofinansowanie przyznawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U z 1996r, Nr 60 poz.278 z późn.zm.), pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie, o informowanie [pobierz druk] Burmistrza Świecia o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców, którzy spełniają warunki określone w art.70b ustawy o systemie oświaty:

 

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U z 2002r Nr 113 poz. 988 z późn. zm.)

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu:

 

a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

 

b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

 

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia Począwszy od 1 stycznia 2005 r. wymienione kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja wynosi co najmniej 105%.

 

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy [pobierz wniosek], złożony do Burmistrza Świecia w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 

1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 

2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

3. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu

4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu ul.Wojska Polskiego 124 pok. 38 piętro II w Urzędzie Miejskim .