Program operacyjny Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +: efs
Zdalna Szkoła +: efs

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka - Projekt nr RPKP.08.04.02-04-0025/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące planowane efekty:

- 50  osób po opuszczeniu programu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie,

- 16 osób pozostających bez pracy po opuszczeniu programu znajdą pracę lub będą jej poszukiwały,

- 80 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie funkcjonowało po zakończeniu programu.

Informacja_Burmistrza: efs
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: efs
Załącznik nr. 1 - Umowa uczestnictwa w Projekcie: efs
Załącznik nr. 2 - Formularz zgłoszeniowy: efs
Załącznik nr. 3 - Deklaracja uczestnictwa: efs
Załącznik nr. 4 bis - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: efs
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy: efs
Załącznik nr. 6 - Zaświadczenie o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim: efs
Załącznik nr. 7 - Zaświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim: efs
Załącznik nr. 8 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka: efs

Wiedzieć więcej - móc więcej.

efs2

Wiedzieć więcej - móc więcej.

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-126/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Gmina Świecie przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany Wiedzieć więcej-móc więcej . Nazwa ta jest wyrazem przekonania, że zdobyta wiedza i umiejętności, będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka dając mu większe pole rozwoju i możliwości osiągania sukcesu, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. W projekcie uczestniczą wszystkie gimnazja z terenu gminy Świecie.

 


Wniosek ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji w marcu 2014 r. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu partnerskich gmin. Wśród celów szczegółowych istotne są w szczególności:

- rozwój u uczniów gimnazjów kompetencji kluczowych w zakresie nauk matem.-przyrodniczych, j. obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- wzrost wiedzy i świadomości uczniów w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym,
- wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty dydaktycznej do ich potrzeb,
- podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.

W dniu 17 marca 2014 r rozpoczęły się zajęcia z uczniami. Projekt obejmuje 380 uczniów z czterech gimnazjów prowadzonych przez gminę Świecie. Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 140 różnych grup zajęć w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015r. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a budżet Projektu zawiera także 15%- liczony do wartości projektu- wkład własny. Podkreślić należy, że wkład ten jest wkładem niepieniężnym dotyczącym kosztów wynajmu sal dydaktycznych oraz stołówek na realizację zajęć w ramach których przewiduje się zapewnienie uczniom wyżywienia oraz transportu po zajęciach dla uczniów dojeżdżających. Oznacza to, że w realizację Projektu są zaangażowane środki z dochodów własnych gminy Świecie związane z utrzymaniem sal w szkołach w czasie prowadzonych tam w ramach Projektu zajęć. Budżet całego Projektu to 694 713,34 zł. Z tego 590 506,34 zł to wysokość otrzymanej przez nas dotacji, a 104 270 zł to wyliczona kwota niepieniężnego wkładu własnego. Kwota dotacji obejmuje wszystkie tytuły wydatków łącznie z kosztami zakupu pomocy naukowych, dowożenia uczniów do szkół, wycieczek w ramach projektu i zakupem podręczników do nauki języka angielskiego. Biuro Projektu mieści się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 124 w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania, tel 52 33 11 525 i jest czynne od 7.30 d0 15.00 każdego dnia. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące Projektu. Ponadto w każdym gimnazjum czynne są lokalne biura w których wszelkich informacji udzielają sekretarze Projektu. Wszystkich uczniów i rodziców zainteresowanych Projektem zapraszamy do współpracy.

Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 2

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

 

Starosta Świecki, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Świeckiego oraz Dyrektor Szkół Katolickich w Świeciu zapraszają na szkolenia:

Read more: Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 1

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

Gmina Świecie w partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego, Szkołami Katolickimi w Świeciu oraz Powiatem Świeckim przygotowała wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości. Jest w pewnym sensie kontynuacja projektu My też potrafimy , który realizowany był w roku szkolnym 2009/2010. Nazwa ta jest wyrazem przekonania, że to wszystko co osiągnęliśmy realizując poprzedni projekt warto kontynuować, a zdobyte i poszerzone w kolejnej edycji wiedza i umiejętności będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. Gmina Swiecie pełni rolę Lidera Partnerstwa i jest odpowiedzialna za całość realizacji Projektu.

Read more: Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 1