Nowe możliwości w kształceniu

efs2

Nowe możliwości w kształceniu.

Projekt nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Świecie przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt został nazwany Nowe możliwości w kształceniu . Nazwa ta jest związana z różnymi innowacyjnymi propozycjami zajęć dla uczniów oraz jest wyrazem przekonania, że zdobyta wiedza i umiejętności, będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka dając mu większe pole rozwoju i możliwości osiągania sukcesu, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. W projekcie uczestniczą szkoły podstawowe: SP,7, SP 8, SP Cz., SP Gr. SP W oraz klasy gimnazjalne będące w szkołach SP 2, SP 3, SP, 8 i SP Gr.

Wniosek ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji w lipcu 2017 r. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych pięciu szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Świecie. Celem głównym proj. realizowanego w okresie 01.09.2017-30.07.2018 jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół biorących udział w projekcie., a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 106 n-li oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wsparcie obejmuje:

a)cztery podstawowe typy zajęć dla uczniów, które będą prowadzone z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych:

-rozwijające dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach;

-wyrównujące dla uczniów z trudnościami w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów;

-doradztwa zawodowego oraz zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

-zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.

b)doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie:

-stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających wykorzystaniu metod eksperymentu w edukacji;

-indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce;

-kształtowania wśród uczniów postaw społecznych niezbędnych na rynku pracy.

W dniu 25 września 2017 r. rozpoczną się zajęcia z uczniami. Projekt obejmuje 988 uczniów z dziewięciu szkół podstawowych w tym także uczniów z oddziałów gimnazjalnych w SP2, SP3, SP8 i SP Gr.. Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 263 różnych grup zajęć dla uczniów i 11 grup szkoleń dla nauczycieli w okresie od 25 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Wartość Projektu wynosi 2 166 052.63zł. jest finansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1 841 144.74 zł oraz około 10% z budżetu Państwa co stanowi kwotę 216 539,25 , a 5% stanowi wkład własny niepieniężny gminy Świecie, którego wartość wynosi 108 368.64 zł. Wkład ten dotyczący kosztów wynajmu sal dydaktycznych. Oznacza to, że w realizację Projektu są zaangażowane środki z dochodów własnych gminy Świecie związane z utrzymaniem sal w szkołach w czasie prowadzonych tam w ramach Projektu zajęć. Kwota dotacji obejmuje wszystkie tytuły wydatków łącznie z kosztami zakupu pomocy naukowych, dowożenia uczniów do szkół, wycieczek w ramach projektu i zakupem podręczników do nauki języka angielskiego. Biuro Projektu mieści się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 124 w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania, tel 52 33 11 525 i jest czynne od 7.30 d0 15.00 każdego dnia. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące Projektu. Ponadto w każdej szkole podstawowej czynne są lokalne biura w których wszelkich informacji udzielają dyrektorzy szkół będący jednocześnie koordynatorami Projektu w szkołach. Wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych Projektem zapraszamy do współpracy.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Informacja o zamówieniu na usługi społeczne efs
Informacja o udzieleniu zamówienia efs