Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim

efs

Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Gmina Świecie przystąpiła do Projektu systemowego p.n. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z ponad stu innymi samorządami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liderem Partnerstwa jest Urząd Marszałkowski W Toruniu. Przystąpienie do Programu wiązało się z przygotowaniem we wszystkich szkołach naszej Gminy standardów I, II i III określonych w ?Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania?? autorstwa Instytucji Zarządzającej PO KL.

Powołane w związku z tym zostały zespoły nauczycieli, które opracowały i obecnie realizują działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz opracowały programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem. Zespoły te monitorują realizację programu i oceniają skuteczność podejmowanych oddziaływań (Standard I).

We wszystkich szkołach, w ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest dostosowany do potrzeb uczniów program nauczania, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym (Standard II).

We wszystkich szkołach nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (Standard III).

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Świecie.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Świcie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Świecie aktywizujących metod nauczania;
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Świecie;
- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Świecie oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Projektem objęto uczniowiów i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świecie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach przez szkolną komisję kwalifikacyjną i których rodzice wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach. Po dokonanej analizie do wszystkich planowanych grup zajęć zapisano 626 dzieci. Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata szkolne (rok 2010/2011 oraz 2011/2012). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W szkołach podstawowych w okresie od 01 września 2010 r. do 20 czerwca 2012 r. realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji ? 750 godz. zajęć;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ? 1290 godz. zajęć;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 600 godz. zajęć;
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy ? 540 godz. zajęć,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej? 420 godz. zajęć;

Dodatkowo w dwóch szkołach zostaną zorganizowane specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych ? 90 godz. zajęć.

Budżet Projektu wynosi 439 540 zł w tym kwota 84 640 zł przeznaczona jest na pomoce dydaktyczne i koszty transportu związane z realizowanymi zajęciami.Waldemar Fura
Kierownik Ośrodka Oświaty
i Wychowania w Świeciu