Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 1

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

Gmina Świecie w partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego, Szkołami Katolickimi w Świeciu oraz Powiatem Świeckim przygotowała wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości. Jest w pewnym sensie kontynuacja projektu My też potrafimy , który realizowany był w roku szkolnym 2009/2010. Nazwa ta jest wyrazem przekonania, że to wszystko co osiągnęliśmy realizując poprzedni projekt warto kontynuować, a zdobyte i poszerzone w kolejnej edycji wiedza i umiejętności będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. Gmina Swiecie pełni rolę Lidera Partnerstwa i jest odpowiedzialna za całość realizacji Projektu.

 

W miesiącu wrześniu wniosek ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu partnerskich gmin. Wśród celów szczegółowych istotne są w szczególności:

 

- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,
- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaległościami i opóźnieniami,
- wsparcie uczniów nie mających sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych,
- zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów.

 

Obecnie we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych i liceach Powiatu Świeckiego prowadzonych przez Partnerów Projektu trwa nabór uczniów do różnych grup zajęć. Są to zajęcia z zakresu języka obcego, zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia z zakresu technik komputerowych, zajęcia wyrównujące oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Projekt obejmuje 3090 uczniów z 55-ciu szkół prowadzonych przez poszczególne samorządy.

Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 432 różnych grup zajęć. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu Państwa, a budżet Projektu zawiera także 15%- liczony do wysokości dotacji- wkład własny Partnerów. Podkreślić należy, że wkład ten jest wkładem niepieniężnym dotyczącym kosztów wynajmu sal dydaktycznych na realizację zajęć.

 

Oznacza to, że w realizację Projektu są zaangażowane środki z dochodów własnych poszczególnych gmin związane z utrzymaniem sal w szkołach w czasie prowadzonych tam w ramach Projektu zajęć. Budżet całego Projektu to 2 308 660,24 zł. Z tego 1 962 361,20 zł to wysokość otrzymanej przez nas dotacji, a 346 299,04 to wyliczona kwota niepieniężnego wkładu własnego. Kwota dotacji obejmuje wszystkie tytuły wydatków łącznie z kosztami zakupu pomocy naukowych, dowożenia uczniów do szkół i zakupem podręczników do nauki języka angielskiego.

 
Biuro Projektu mieści się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 124 w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania, tel (052) 33 11 525 i jest czynne od 7.30 d0 15.00 każdego dnia. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące Projektu. Ponadto w każdej z partnerskich gmin, Powiecie Świeckim oraz sekretariacie Szkół Katolickich w Świeciu czynne są lokalne biura w których wszelkich informacji udzielają Gminni Koordynatorzy Projektu. Wszystkich uczniów i rodziców zainteresowanych Projektem zapraszamy do współpracy.

 

Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda