Zapisy do przedszkola

Pobierz jako PDF efs Pobierz

W dniu 01  marca 2022 r. rozpoczniemy elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym. Do tego czasu, począwszy od 18  lutego 2022 r. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli mogą w przedszkolu do którego ich dziecko uczęszcza zgłosić chęć kontynuacji. Szczegółowe zasady naboru przedstawione są poniżej.

 

Zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2022/2023

 

W związku z prowadzeniem naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5  w formie elektronicznej, Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu przekazuje informacje i zasady przygotowywanej rekrutacji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.


 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu adresowana jest do mieszkańców gminy Świecie.
  2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w wyjątkowych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
  3. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym. Gmina Świecie w roku szkolnym 2022/2023 planuje tworzenie oddziałów 9-cio lub 10-cio godzinnych w prowadzonych przedszkolach publicznych.
  4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.                                                                                                                                                              

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5   - prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji


Przewidujemy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dwa etapy rekrutacji w tych przedszkolach, w których liczba kandydatów przewyższy liczbę wolnych miejsc, co w związku z prawem aplikowania wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do jednego z trzech przedszkoli jest bardzo prawdopodobne. W takim wypadku na pierwszym etapie rekrutacyjnym rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające tzw.  kryteria ustawowe. Pozostałe wnioski przechodzą automatycznie do II etapu rekrutacyjnego. W II etapie rekrutacyjnym przewidujemy składanie wniosków przez tych wszystkich rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie złożyli ich w I etapie rekrutacyjnym.

Ogólny termin rekrutacji: od 18 lutego do 10 czerwca 2022 r.
Termin rekrutacji dla dzieci kontynuujących: od 18 lutego do 28 lutego 2022
Termin rekrutacji dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy:

- I etap rekrutacyjny: od 01 marca do 22 kwietnia  2022 r.

- II etap rekrutacyjny: od 08 kwietnia  do 10 czerwca  2022 r.

Uwaga: Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli wypełniać formularze w wersji elektronicznej od 01 marca 2022 r.

Ważne pojęcia:

Przedszkole pierwszego wyboru”– tak określamy przedszkole, oddział przedszkolny do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności,

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”– to formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przygotowania przedszkolnego

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola/oddziału przygotowania przedszkolnego po raz pierwszy oraz dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce

UWAGA!
Kolejność zgłoszeń nie jest kryterium branym pod uwagę przy zapisie dziecka do przedszkola!

Przyjmowanie wniosków rodziców/prawnych opiekunów dzieci zapisywanych do przedszkola/oddziału przygotowania przedszkolnego  po raz pierwszy:

 – od 01.03.2022 r. do 24.03.2022 r. dla I etapu rekrutacyjnego,

 – od 08.04.2022 r. do 10.05.2022 r. dla II etapu rekrutacyjnego

W składanym wniosku Rodzice mogą wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom/prawnym opiekunom zależy (przedszkole pierwszego wyboru).

Rodzice zamierzający zapisać dziecko do oddziału „zerowego” w szkole podstawowej powinni jako placówkę pierwszego wyboru wskazać tę szkołę do której chcą dziecko zapisać.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców/prawnych opiekunów na stronie: www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”; formularz będzie dostępny na stronie internetowej od dnia 01.03.2022 r.
2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać go w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”.

Należy pamiętać aby wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wybrane przedszkola w liczbie nie większej niż trzy. Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru” w terminie: od 01 marca do 24 marca 2022 r.   do godziny 14.00 (I etap)  lub od 08 kwietnia do 10 maja 2022 r. do  godz.14.00 (II etap)

UWAGA!

W przypadku dzieci nie spełniających kryteriów ustawowych wszystkie złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne w dniach od 10 – 24 maja 2022 r.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” może poprosić Państwa o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisane we „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

Dane zamieszczane we „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola” dotyczą trzech obszarów:

- dane osobowe (pesel dziecka, imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)- służą identyfikacji dziecka.

Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ; telefony kontaktowe – służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail – umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o wynikach rekrutacji, zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych.

- informacje związane z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt dziecka w przedszkolu, dodatkowe informacje o dziecku).

-    kryteria rekrutacji

kryteria ustawowe ustalone w art.131, ust.2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które obowiązują na I etapie rekrutacji – zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów daje pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola;

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dziecko spełniające kryteria ustawowe uzyskuje w procesie rekrutacji elektronicznej dla prawidłowego kwalifikowania kryteriów ustawowych 600 pkt. za każde kryterium.

kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach na terenie gminy Świecie na II etapie rekrutacji– suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka w odpowiednim miejscu na liście).

1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru - 150 pkt.,

2) Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują, lub studiują w systemie stacjonarnym, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne, lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko– z udokumentowanym zatrudnieniem - 80 pkt.,

3) Jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne – z udokumentowanym zatrudnieniem - 60 pkt.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 1. b) Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce - termin rekrutacji od 18.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego „Wniosku potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” w dniach: 18.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

„Wniosek potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” należy:
-  wypełnić w wersji papierowej dostępnej w przedszkolu podpisać i złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

Krok po kroku od 01 marca  2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

 1. Otwieramy stronę internetową o adresie www.swiecie.formico.pl
 2. Otwieramy stronę z wnioskiem rekrutacyjnym i wpisujemy dane dziecka oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Wybieramy z listy trzy przedszkola (art.156 ustawy Prawo oświatowe) tworząc listę preferencji, tzn. ustalamy kolejność przedszkoli  zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (przedszkole to będzie nazywane przedszkolem pierwszego wyboru).
 4. Zaznaczamy kryteria, które dziecko spełnia.
 5. Drukujemy formularz wniosku (po wydrukowaniu wniosku, dla rodziców/prawnych opiekunów blokowana jest edycja danych – można je poprawić tylko w przedszkolu pierwszego wyboru) i po podpisaniu zanosimy je do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami  potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów.
 6. Możemy na stronie internetowej sprawdzić po zakończeniu rekrutacji czy nasze dziecko zostało przyjęte do przedszkola.
 7. Kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych; liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone,  gdy:
 1. zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które dziecko spełnia,
 2. dostarczono do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowane i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów
 1. W dniach od 25.03.2022 r.  do 29.03 2022 r. dla I etapu rekrutacyjnego i od 11.05.2022 r. do 13.05.2022 r. komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole dokona weryfikacji wniosków o przyjecie do przedszkola/oddziału zerowego.
 2. W dniu 30 marca 2022 r. (I etap) oraz 25 maja 2022 r. (II etap) w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostaną wywieszone wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, a po rozpatrzeniu odwołań rodziców/prawnych opiekunów dziecka w dniu 29  kwietnia 2022 r. (I etap) oraz 25 maja 2022 r. (II etap) zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 3. Od 08 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r.( dla I etapu) oraz od 27 maja do 09 czerwca 2022 r. (dla II etapu) rodzice/prawni opiekunowie dziecka będą potwierdzać wolę zapisania do przedszkola poprzez zawarcie umowy z dyrektorem przedszkola.
 4. 22 kwietnia 2022  r. dla I etapu rekrutacyjnego oraz 10 czerwca 2022 r. dla II etapu rekrutacyjnego  zostanie podana ostateczna lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Podpisywanie umowy- warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane Państwa dziecko jest podpisanie w wyznaczonym terminie Umowy o świadczeniu usług pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem dziecka a dyrektorem przedszkola.

Uwaga: Nie podpisanie umowy o świadczeniu usług w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z    miejsca w przedszkolu

Wyjaśnienia wybranych kryteriów głównych:

 1.  samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem- do przedszkola należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.);
 2. wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; do przedszkola należy dołączyć oświadczenie o wielodzietności,
 3. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa pod aktem urodzenia rodzica, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 4. niepełnosprawność - do przedszkola dostarcza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 5. Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ustawy o pomocy społecznej.

Wyjaśnienia wybranych kryteriów dodatkowych:

W przypadku zaznaczenia kryterium „Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują, lub studiują w systemie stacjonarnym, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne, lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko– z udokumentowanym zatrudnieniem " oraz „Jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne – z udokumentowanym zatrudnieniem” należy w zależności od sytuacji  przedstawić do wglądu kopię umowy o pracę, zaświadczenia o kontynuowaniu studiów, aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wpisu do ewidencji producentów rolnych. Podawanie danych o zatrudnieniu nie jest obowiązkowe, aczkolwiek rodzic, który nie podał takich danych nie może otrzymać punktów za zaznaczenie któregokolwiek z tych kryteriów.

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest dyrektor placówki, do której zostaje złożony formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dyrektor może zażądać także przedstawienia innych dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku rekrutacyjnym.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności !